top of page

Privacy policy

1. Inleiding

Averechts Design hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Averechts Design u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Averechts Design

.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen.

Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze website.

Averechts Design

8480 Ichtegem

België

info@averechtsdesign.be

+32 474 13 22 80

Btw-nummer: BE 0774.942.797

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Averechts Design verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

 • Identificatiegegevens

 • Persoonlijke kenmerken

 • Beeldopnamen

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Averechts Design verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening, inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten, persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

 • Marketing doeleinden.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik. We kunnen u dan ook verzekeren dat uw persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

4. Cookies

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Het is aangeraden dat u cookies ingeschakeld hebt bij het bezoeken van onze website. Zo kunnen wij de website beter afstemmen op de behoeftes van de bezoekers. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren.

5. Wat zijn uw rechten?

U hebt een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens en wat er mee gebeurt. U hebt het recht om:

 • Toegang te krijgen tot uw gegevens en deze in te kijken. Ook mag u bekijken hoe uw gegevens verwerkt worden. U hebt het recht om een bevestiging te ontvangen indien uw gegevens al dan niet verwerkt worden en om, in het geval dat zo is, uw persoongegevens in te zien.

 • Na inzage van bepaalde persoonsgegevens die te laten verbeteren, aanvullen of wissen.​

 • Een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

 • Uw toestemming in te trekken en u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor rechtstreekse marketing. De instemming intrekken of uw voorkeuren in verband met nieuwsbrief, meldingen of uitnodigingen kan u op elk ogenblik wijzigen door te klikken op “uitschrijven” onderaan onze nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.​​

 • Zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden wanneer:

 1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor onze doeleinden;

 2. De persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

 3. Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

 4. De persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

 5. De persoonsgegevens gewist moeten worden door een wettelijke verplichting.

Indien u meent dat uw rechten geschonden werden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

bottom of page